Smluvní podmínky

Smluvní podmínky:

1. Základní podmínky prodeje zájezdů

CA BariTour, IČ: 013 46 989, je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřené smlouvy o zprostředkování prodeje zájezdů. Všechny zastoupené CK, jejichž zájezdy jsou zařazeny do databáze zájezdů u CA BariTour, jsou pojištěny proti úpadku na základě zákona č. 159/1999 Sb.

Zájezdy objednané u CA BariTour jsou ve stejné ceně a za stejných podmínek jako u zájezdů nabízených u pořádající CK. Zájezdy je možné objednat telefonicky, e-mailem, prostřednictvím webu www.baritour.cz nebo osobně v provozovně: BariTour – cestovní agentura, Naardenská 2282, 688 01 Uherský Brod.

2. Objednávka a rezervace zájezdu

Každý návštěvník stránek www.baritour.cz si může telefonicky, e-mailem nebo poštou nezávazně objednat jeden nebo více zájezdů. Objednávka smí obsahovat pouze pravdivé informace (např. jméno a příjmení, platné telefonní číslo, e-mail, apod.). Po obdržení nezávazné objednávky pracovník CA BariTour ověří u pořádající CK, zda je zájezd volný. Má-li objednávka všechny náležitosti, provede rezervaci objednaného zájezdu na zákazníkovo jméno.

V případě, že není možné daný zájezd u cestovní kanceláře z jakéhokoliv důvodu rezervovat, informuje o tomto CA BariTour neprodleně zákazníka telefonickým hovorem nebo e-mailem a nabídne mu jinou alternativu.

Při více zaslaných objednávkách CA BariTour ověřuje volnou kapacitu zájezdů v takovém pořadí, v jakém byly objednávky přijaté. Doba platnosti předběžné rezervace je zpravidla několik dnů, u zájezdů typu Last - Minute je jejich platnost pouze několik hodin. Ihned po vytvoření rezervace, u pořádající CK, je zákazník kontaktován pracovníkem CA BariTour a předává mu informace o trvání rezervace a celkové ceně zájezdu.

V případě potvrzení rezervace, sdělí zákazník pracovníkovi CA BariTour všechny údaje potřebné k vyplnění cestovní smlouvy. Vyplněnou cestovní smlouvu pošle CA BariTour e-mailem nebo poštou zákazníkovi, spolu s potvrzením o pojištění pořádající CK proti úpadku i jejími všeobecnými obchodními podmínkami a způsobem úhrady ceny zájezdu. Zákazník smlouvu zkontroluje a případně doplní další údaje o spolucestujících apod. a podepsanou smlouvu odešle e-mailem nebo poštou do CA BariTour, spolu s dokladem o uhrazení platby. Svým podpisem zákazník stvrzuje správnost údajů na cestovní smlouvě, souhlas se všemi obchodními podmínkami a zároveň tímto potvrzuje, že obdržel všechny přílohy, které tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy. Po obdržení podepsané cestovní smlouvy a dokladu o provedení platby, zasílá CA BariTour cestovní smlouvu k potvrzení pořádající CK. Smlouva se stává závaznou v okamžiku jejího potvrzení ze strany pořádající CK.

U některých zájezdů je nutné vyžádat si zájezd nejdříve u zahraničního partnera pořádající cestovní kanceláře. V tomto případě je CA BariTour oprávněna požadovat s odvoláním se na podmínky pořádající CK zálohu až do výše 100% ceny zájezdu ještě před rezervací zájezdu.

Potvrzením rezervace se objednávka stává závaznou. Při neúspěšné rezervaci, nabídne CA BariTour zákazníkovi jinou alternativu. V případě, že si zákazník nevybere jiný zájezd, vrací se složená záloha, bez zbytečného odkladu, v plné výši zákazníkovi, na jím uvedené číslo bankovního účtu.

CA BariTour si vyhrazuje právo nepřijmout neúplné či zavádějící objednávky (např. bez telefonního kontaktu) a to i bez informování zákazníka. V případě neúplné objednávky kontaktuje CA BariTour zákazníka e-mailem popř. telefonicky s upozorněním na neúplnosti objednávky a nemožnosti takovou objednávku přijmout. Taktéž v případě zjištění, že došlo ze strany zákazníka v objednávce k uvedení nepravdivých informací, vyhrazuje si CA BariTour právo objednávku dále nevyřizovat. CA BariTour nenese odpovědnost za následky pozdního obdržení podepsané cestovní smlouvy nebo za následky vzniklé vyplněním chybných údajů v cestovní smlouvě. CA BariTour si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohly vzniknout chybou při zadávání dat do systému.

3. Platba zájezdu

Ve většině případů platí, že úhrada zájezdu, objednaného více než 1 měsíc před nástupem na daný zájezd, probíhá zpravidla tak, že zákazník zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny zájezdu a následný doplatek, do plné ceny, zaplatí nejpozději 30 dní před odjezdem. U zájezdu objednaného méně než 1 měsíc před nástupem na daný zájezd a také u zájezdu typu Last-Minute platí vždy zákazník celkovou cenu zájezdu jednorázově v den podpisu cestovní smlouvy.

Platební podmínky zájezdu se řídí platebními podmínkami pořádající CK. O termínech, způsobu a výši plateb za objednaný zájezd je zákazník vždy informován před podpisem cestovní smlouvy pracovníkem CA BariTour. Platby, za objednaný zájezd, lze provést bankovním převodem na účet, složenkou, složením hotovosti v bance na číslo účtu CA BariTour nebo pořádající CK, nebo na pobočce CA BariTour. U zájezdu s počátkem cesty za méně než 10 dní je nutné uhradit platbu pouze přímým vkladem hotovosti na účet nebo v hotovosti na pobočce CA BariTour nebo pořádající CK.

CA BariTour nenese odpovědnost za následky pozdní platby zálohy nebo doplatku za objednaný zájezd ze strany zákazníka, ani za případné storno ze strany pořádající CK ze stejného důvodu. Pokud dojde ke zrušení zájezdu ze strany pořádající CK, veškeré finanční vyrovnání, proběhne mezi pořádající CK a zákazníkem a na bankovní účet určený zákazníkem, popř. jiným domluveným způsobem mezi pořádající CK a zákazníkem. CA BariTour nenese odpovědnost za další případné náklady, které v takovém případě zákazníkovi vzniknou.

Při zprostředkování jakýchkoli jiných služeb cestovního ruchu, které nejsou v nabídce CA BariTour nebo ji neposkytují smluvní partneři CA BariTour, si CA BariTour účtuje provizi ve výši 10% z celkové ceny zprostředkované služby.

4. Cestovní doklady

Doklady potřebné k realizaci zájezdu - cestovní pokyny, letenky, ubytovací vouchery, víza atd., obdrží klienti zpravidla týden před začátkem zájezdu od CA BariTour nebo pořadatelské CK (e-mailem nebo poštou). Cestovní doklady a pokyny u zájezdů typu Last-Minute jsou zákazníkům poskytnuty v nebližším možném termínu po podpisu cestovní smlouvy a úhradě zájezdu.

Předání dokladů, zejména víz, závisí na termínu a zemi, kterou chce zákazník navštívit a termínu objednání zájezdu.

CA BariTour nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi způsobené prodlením ze strany pořádající CK.

5. Storno podmínky a reklamace

Storno podmínky se řídí storno podmínkami pořádající CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen. Zrušení objednávky musí být zákazníkem doručeno e-mailem nebo poštou do pořádající CK popř. CA BariTour. CA BariTour neprodleně předává zrušení objednávky pořádající CK.

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd bez stornopoplatků až do okamžiku úhrady zálohy nebo úhrady celého objednaného zájezdu.

Reklamace zájezdů od zákazníků se řídí režimem Všeobecných smluvních podmínek pořádající CK. Reklamace se podává písemně, spolu s reklamačním protokolem z místa pobytu nejlépe potvrzený delegátem pořádající CK, fotografiemi apod. Reklamace zasílá CA BariTour k vyřízení pořádající CK. CA BariTour může zákazníkovi pomoci při předání reklamace příslušné cestovní kanceláři, není ovšem oprávněna reklamace řešit, pouze odpovídá za její předání pořádající CK, která je povinna se k ní vyjádřit v zákonem stanovené lhůtě.

6. Ochrana osobních údajů

Zákazník poskytnutím svých osobních údajů uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů CA BariTour. Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou a jsou bezpečně zpracovány. Dále mohou být využity k činnostem CA BariTour za účelem usnadnění kontaktu se zákazníkem v budoucnu a k činnostem za účelem nepravidelného oslovení zákazníka s nabídkou služeb CA BariTour.

Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. O ohraně osobních údajů. Zákazník může kdykoli písemně zrušit svůj souhlas a jeho data budou z databáze CA BariTour vymazána.

CA BariTour prohlašuje, že s osobními údaji zákazníků, které v souvislosti se svou činností získá, bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Některé osobní údaje budou zpracovávány na základě zvláštního zákona o jejich poskytnutí, kde je uvedení těchto osobních údajů povinné pro uzavření některých dalších služeb cestovního ruchu, které zákazník požaduje, (např. cestovní pojištění nebo vízum).

Platnost výše uvedených Smluvních podmínek CA BariTour je od 1. února 2013